Producten

Bedrijfsschade

Een brandverzekering vergoedt de materiële schade aan gebouwen en de inhoud veroorzaakt door één van de verzekerde gevaren. De zuiver financiële gevolgen van een materiële schade worden gedekt onder de polis bedrijfsschade. In een zorginstelling kunnen de inkomsten ten gevolge van diverse oorzaken dalen:

  • Een brand/ontploffing, storm, overstroming kan voor de onbruikbaarheid van meerdere kamers/bedden zorgen.
  • Een kleine materiële schade kan verstrekkende gevolgen hebben op de volledige uitbating.
  • De overheid kan beslissen om de instelling tijdelijk te sluiten in geval van een epidemie of voedselvergiftiging, wat opnieuw een impact zal hebben op de inkomsten.

Een brand of een ontploffing in de onmiddellijke omgeving kan als gevolg hebben dat de overheid beslist dat er gevaar is voor de bewoners en u verplicht wordt de instelling te ontruimen. Dit kan opnieuw een impact hebben op de inkomsten.

Voorbeelden van schade:

  • Een kleine materiële schade, brand in de keuken: u zal hierbij mogelijks beroep moeten doen op een externe partij (traiteur) die dagelijks de maaltijden dient aan te leveren. Dit gaat gepaard met extra uitgaven die onder het luik bedrijfsschade worden vergoed.
  • Door een brand dient u de instelling te ontruimen, de patienten, de bewoners te evacueren, hen te verplaatsen naar een ander gebouw, hen te verzorgen en een maaltijd aan te bieden. Dit zijn extra kosten die door de bedrijfsschadeverzekering worden vergoed.
  • Door een waterschade is een kamer één maand onbruikbaar. De verzekeraar zal u een forfaitaire vergoeding uitbetalen die overeenkomt met het volledige verlies aan huisvestings- en verzorgingsinkomen van één maand.

U kan ook een keuze maken met betrekking tot de periode gedurende dewelke de verzekeraar deze forfaitaire vergoeding dient uit te betalen: deze varieert van minimaal 12 tot maximaal 36 opeenvolgende maanden.