Producten

Arbeidsongevallen

De arbeidsongevallenpolis voorziet een schadevergoeding voor ongevallen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en op weg naar en van het werk.

Wat is een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.

Wat is een arbeidswegongeval?

Overeenkomstig art. 8 § 1 van de arbeidsongevallenwet wordt eveneens als arbeidsongeval aanzien het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk. Onder de weg van en naar het werk wordt verstaan: het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd.

De wettelijke vergoedingen kunnen als volgt samengevat worden: 

  • In geval van overlijden: lijfrente aan rechthebbende (bv. echtgeno(o)t(e) en kinderen);
  • In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid: lijfrente;
  • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid: 90 % van het basisloon;
  • Medische kosten: volgens RIZIV;
  • Verplaatsingskosten;
  • Prothesekosten.

 Met volgende aanvullende waarborgen gunt u uw werknemers extra bescherming:

  • De waarborg "loonexcedent" zorgt ervoor dat ook het loon boven het wettelijk maximum wordt vergoed.
  • De waarborg "privé-leven" verzekert ook de ongevallen die uw werknemer overkomt tijdens zijn of haar privé-leven.

Verder voorzien wij nog een aantal uitbreidingen zoals bv. het thuiswerken, opdrachten in het buitenland…

Naast uw werknemers zijn er in uw voorziening mogelijk eveneens cliënten "arbeidszorgcentra" aan het werk: ook voor deze doelgroep voorzien we aangepaste waarborgen.

Voor bewoners/cliënten in het kader van "werktherapie" is eveneens een waarborg ongevallenverzekering voorzien.

Interessante links: