Producten

Bedrijfsschade

Een brandverzekering verzekert de gebouwen en de inhoud in nieuwwaarde tegen een aantal verzekerde gevaren en voorziet een vergoeding op basis van de toestand net voor de schade. De zuiver financiële gevolgen van een materiële schade worden gedekt onder de polis bedrijfsschade.

Het afsluiten van een contract bedrijfsschade is opnieuw maatwerk en bijzondere aandacht dient uit te gaan naar enerzijds de correcte bepaling van het te verzekeren kapitaal op basis van de cijfers uit de resultatenrekening en anderzijds de waarborgen die u wenst te onderschrijven.

Niet enkel een brand of een ontploffing kunnen immers een impact hebben op de brutomarge. Ook een bedrijfsschade tengevolge van een machinebreuk aan een belangrijke produktiemachine kan eenzelfde impact veroorzaken.

Voorbeelden van schade:

  • De produktieafdeling brand uit met als gevolg dat er gedurende 12 maand geen produktie op de site meer mogelijk is. De polis bedrijfsschade vergoedt de impact hiervan op de brutomarge.
  • Een belangrijke produktiemachine wordt ernstig beschadigd door waterschade waardoor de produktie tijdelijk stilligt.