Producten

BA Uitbating

IC verzekeringen vindt het noodzakelijk dat de BA Uitbating door elke voorziening wordt onderschreven. Naar aanleiding van de activiteiten van uw organisatie kan er al eens iets mislopen.

Volgende scenario’s zullen u bekend in de oren klinken :

  •   Een wandelaar struikelt in de winkelstraat op het voetpad over een loszittende tegel en verstuikt hierbij zijn voet.
  •   De dienst stedenbouw verstrekt een bouwvergunning op een perceel dat in een groengebied is gelegen.
  •   De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt het overlijden van een verkeerde persoon in de registers van de burgerlijke stand, waardoor deze geen pensioen meer ontvangt.

De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoedt de schade die derden oplopen, bij een door het openbaar bestuur begane fout die aan derden schade heeft berokkend.  Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade.

De verzekering komt tussen voor alle activiteiten die tot het  takenpakket en de  verantwoordelijkheid van het openbaar bestuur behoren. Het omvat dus zowel de schade tijdens de werkzaamheden van alle diensten (bijv. bij het snoeien laat een gemeentewerkman een tak vallen die op een wandelaar terecht komt), als de schade welke door deze werkzaamheden is ontstaan (de geplaatste verkeersdrempels zijn te hoog, zodat de ophanging van de wagens wordt beschadigd).

Ook de schade na levering wordt door deze polis gedekt (bijv. de gasten van een door een openbaar bestuur aangeboden huwelijksreceptie worden ziek na het drinken van schuimwijn, waardoor het feest zelf diende te worden afgelast). Alle schade die door het openbaar bestuur werd veroorzaakt, valt hieronder (met name ook voedselpakketten die voor bedeling door het openbaar bestuur worden ter  beschikking gesteld van caritatieve organisaties).