Producten

Aansprakelijkheid

Als openbaar bestuur (gemeente, OCMW, AGB... ) neemt u dagelijks diverse beslissingen en stelt u vele rechtshandelingen. Het spreekt voor zich dat u hierbij aansprakelijkheidsrisico’s loopt, welke aanleiding kunnen geven tot schadeclaims van derden. U dient dan ook zowel uw bestuur als uzelf tegen dergelijke claims te beschermen.

 

BA Uitbating

ba uitbating

IC verzekeringen vindt het noodzakelijk dat de BA Uitbating door elke voorziening wordt onderschreven. Naar aanleiding van de activiteiten van uw organisatie kan er al eens iets mislopen.

Objectieve Aansprakelijkheid

objectieve aansprakelijkheid

Deze verplichte verzekering werd van kracht vanaf 1 maart 1992. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een derde schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, hij de uitbater van deze inrichting steeds aansprakelijk kan stellen voor zijn geleden schade zonder dat hij in hoofde van deze uitbater een fout dient te bewijzen. We spreken daarom over "objectieve" of "foutloze" aansprakelijkheid.

BA Mandatarissen

ba bestuurders

De mandatarissen van een openbaar bestuur kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun mandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van het betreffende openbaar bestuur.