Producten

Arbeidsongevallen

Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die iemand tewerk stelt. Voor u als school betreft het hier al uw contractuelen zijnde de bedienden, arbeiders en onbezoldigde stagiairs. Als basis geldt de wet van 10 april 1971 die de arbeidsongevallen in de privé-sector regelt.

Leerkrachten vallen niet onder deze wetgeving. Als ambtenaar vallen zij onder we wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen in de publieke sector. We verwijzen hiervoor naar het departement Onderijs.

Wat is een arbeidsongeval?

Elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.

Wat is een arbeidswegongeval?

Overeenkomstig art. 8 § 1 van de arbeidsongevallenwet wordt eveneens als arbeidsongeval aanzien het ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk. Onder de weg van en naar het werk wordt verstaan: het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd.

De wettelijke vergoedingen kunnen als volgt samengevat worden:

 • In geval van overlijden: lijfrente aan rechthebbende (bv. echtgeno(o)t(e) en kinderen);
 • In geval van blijvende arbeidsongeschiktheid: lijfrente;
 • In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid: 90 % van het basisloon;
 • Medische kosten: volgens RIZIV;
 • Verplaatsingskosten;
 • Prothesekosten.

Met volgende aanvullende waarborgen gunt u uw werknemers extra bescherming:

 • De waarborg "loonexcedent" zorgt ervoor dat ook het loon boven het wettelijk maximum wordt vergoed.
 • De waarborg "privé-leven" verzekert ook de ongevallen die uw werknemer overkomt tijdens zijn of haar privé-leven.

Onze veiligheidspolis

Specifiek voor het onderwijs voorzien wij in onze veiligheidspolis volgende waarborgen:

 • nog niet benoemd personeel;
 • extra-wettelijke waarborg bij weigering van het departement onderwijs om de wet op de arbeidsongevallen iin de publieke sector toe te passen;
 • bijkomende contractuele vergoedingen beroepsleven - excedentaire bezoldigingen leerkrachten;
 • uitgebreide ongevallenverzekering voor vrijwilligers - zie verder onder "uw mensen": vrijwilligers.

Onbezoldigde stagiairs

In het nieuwe schooljaar zullen opnieuw duizenden scholieren onbezoldigd stage lopen in een bedrijf. Tijdens die stage kunnen ze het slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Wat betreft de verplichtingen inzake preventie, opvolging, aangifte, ... van arbeidsongevallen zal dus, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, ofwel de school ofwel het bedrijf actie moeten ondernemen. Wie moet welke taken op zich nemen?


Als algemene regel geldt dat in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving de school (de inrichtende macht) beschouwd wordt als werkgever. De school moet dus de verplichtingen in het kader van de arbeidsongevallenwet nakomen. In het kader van de welzijnswet wordt het stagebedrijf echter beschouwd als werkgever. Het stagebedrijf moet dus de verplichtingen uit de welzijnswet vervullen.


Tabel: Overzicht van de bevoegdheden voor de school en het stagebedrijf

 SchoolBedrijfReferentie
 Aangifte bij de verzekeraarX Art 62 arbeidsongevallenwet
 Arbeidsongevallensteekkaart opstellen en een kopie daarvan opsturen naar de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk XArt 28 KB van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van werknemers bij de uitvoering van het werk
 Onderzoek en verslaggeving ernstige arbeidsongevallen XArt 94 welzijnswet
 Onmiddellijk melden bijzonder ernstige arbeidsongevallen bij bevoegde ambtenaar XArt 94 welzijnswet
 Formulier voor aangifte arbeidsongevallen invullenX Art 62 arbeidsongevallenwet

Interessante links:

https://fedris.be/nl - Federaal Agentschap voor beroepsrisico's

http://www.abcverzekering.be/arbeidsongevallenverzekering - Assuralia - Huis der Verzekering