Producten

Aansprakelijkheid

 

Als onderwijsinstelling bent u blootgesteld aan heel wat aansprakelijkheidsrisico’s. Bescherm uw VZW en alle personen die betrokken zijn in dit schoolgebeuren tegen schadeclaims van derden.

Objectieve Aansprakelijkheid

objectieve aansprakelijkheid

Deze verplichte verzekering werd van kracht vanaf 1 maart 1992. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een derde schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, hij de uitbater van deze inrichting steeds aansprakelijk kan stellen voor zijn geleden schade zonder dat hij in hoofde van deze uitbater een fout dient te bewijzen. We spreken daarom over "foutloze" of "objectieve" aansprakelijkheid.

BA Bestuurders

ba bestuurders

De bestuurders van een vzw inrichtende macht kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de vzw.