Producten

Objectieve Aansprakelijkheid

Deze verplichte verzekering werd van kracht vanaf 1 maart 1992. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een derde schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, hij de uitbater van deze inrichting steeds aansprakelijk kan stellen voor zijn geleden schade zonder dat hij in hoofde van deze uitbater een fout dient te bewijzen. We spreken daarom over “objectieve” of “foutloze” aansprakelijkheid.

De uitbater van een dergelijke inrichting zal dus altijd gehouden zijn de door derden geleden lichamelijke en stoffelijke schade te vergoeden binnen de door de wet opgelegde kapitalen.

De verzekeraar “objectieve aansprakelijkheid” die de schade effectief uitbetaalt zal achteraf wel kunnen verhalen op de eventuele aansprakelijke derde.

De wet voorziet 15.000.000 euro voor de lichamelijke schade en 750.000 euro voor de materiële schade. Deze beperking is van toepassing per schadegeval, onafhankelijk van het aantal slachtoffers.

Naast een aantal commerciële en openbare inrichtingen vallen de volgende ook onder toepassing van deze wet ondermeer ook de inrichtingen voor:

  • kleinhandelswinkels waarvan de verkoopruimte en de aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte telt van ten minste 1.000 m² (hier wordt bedoeld elke verkoop aan de particulier, parkings worden niet meegeteld tenzij zij voor de detailverkoop worden benut);
  • handelsbeurzen en tentoonstellingszalen;
  • de handelsgalerijen waarvan de totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte gelijk is of groter dan 1.000 m² (het betreft de handelsgalerij als dusdanig);
  • kantoorgebouwen met een totale voor het publiek toegankelijke oppervlakte van ten minste 500 m² (de oppervlakte van de parkings in het gebouw gelegen wordt meegeteld; vanaf 500 m² valt heel het gebouw onder toepassing van de reglementering, hierin begrepen zijn de kantoorgebouwen gebruikt voor de uitoefening van vrije beroepen).

Als de objectieve aansprakelijkheid niet door een verzekering gedekt is, mag de bedoelde inrichting niet voor het publiek toegankelijk zijn.  Of die verplichting nageleefd is, moet gecontroleerd worden door de burgemeester van de gemeente waar de inrichting gelegen is. Het niet naleven van die verplichting leidt tot strafrechtelijke sancties en de sluiting van de inrichting. De verzekeringsmaatschappij levert bij het afsluiten van deze verzekering een attest af dat moet overgemaakt worden aan de plaatselijke burgemeester.