Producten

Bedrijfsschade

Een brandverzekering vergoedt de materiële schade aan gebouwen en de inhoud ingevolge een aantal gevaren. De zuiver financiële gevolgen van een materiële schade worden gedekt onder de polis bedrijfsschade.

Het afsluiten van een dergelijk contract is maatwerk. Hierbij gaat onze bijzondere aandacht uit naar:

  • de correcte bepaling van het te verzekeren kapitaal op basis van de cijfers uit de resultatenrekening en 
  • de waarborgen die u wenst te onderschrijven.

Niet enkel een brand of een ontploffing kunnen immers een impact hebben op de brutomarge. Ook een bedrijfsschade tengevolge van een machinebreuk aan een belangrijke produktiemachine kan eenzelfde impact veroorzaken.

Voorbeelden van schade

  • Een brand verwoest de produktieafdeling waardoor er op deze site gedurende 12 maand geen produktie meer mogelijk is. De polis bedrijfsschade vergoedt de impact hiervan op de brutomarge.
  • Een belangrijke produktiemachine wordt ernstig beschadigd door waterschade waardoor de produktie tijdelijk stilligt.