Producten

Aansprakelijkheid

Als instelling of organisatie bent u blootgesteld aan heel wat risico's met betrekking tot uw aansprakelijkheid. Bescherm uw VZW en alle personen die betrokken zijn bij de door u georganiseerde activiteiten tegen schadeclaims van derden.

BA Uitbating

ba uitbating

IC verzekeringen vindt het noodzakelijk dat de BA Uitbating door elke voorziening wordt onderschreven. Naar aanleiding van de activiteiten van uw organisatie kan er al eens iets mislopen.

Volgende scenario’s zullen u niet volledig vreemd zijn...

Objectieve Aansprakelijkheid

objectieve aansprakelijkheid

Deze verplichte verzekering werd van kracht vanaf 1 maart 1992. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een derde schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, hij de uitbater van deze inrichting steeds aansprakelijk kan stellen voor zijn geleden schade zonder dat hij in hoofde van deze uitbater een fout dient te bewijzen. We spreken daarom over “objectieve” of “foutloze” aansprakelijkheid.

BA Bestuurders

ba bestuurders

De bestuurders van een vzw kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de instelling.