AssurMiFID-gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de AssurMiFID-gedragsregels en deelt u in dit verband volgende informatie mee:


1. Aangeboden producten en diensten


1.1. Informatie over het begrip "verzekeringsbemiddeling"

Onze kantoren bieden diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in
het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.


1.2. Nummers van de takken en de titulatuur

1. Ongevallen
2. Ziekte
3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel
5. Luchtvaartuigcasco
7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen
8. Brand en natuurevenementen
9. Andere schade aan goederen
10. BA motorrijtuigen
11. BA luchtvaartuigen
13. Algemene BA
15. Borgtocht
16. Diverse geldelijke verliezen
17. Rechtsbijstand
18. Hulpverlening
21. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen
23. Levens-, bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen
26. Kapitalisatieverrichtingen

 

2. Het belangenconflictenbeleid van ons kantoor

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

2.1. WETGEVEND KADER

Vanaf 30 april 2014 zijn de 'AssurMIFID-gedragsregels' van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en divers bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28 bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.
Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.
De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MIFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.


2.2. WELKE BELANGENCONFLICTEN ?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.
Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.
Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten kosten van de klant;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met en financiële drijfveer om andere klanten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de klant wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de klant voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling;
 • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
 • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten) van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;


2.3. WELKE MAATREGELEN NEEMT ONS KANTOOR ?

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.
Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de klanten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.
 • Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.


2.4. WAT IS DE PROCEDURE ?

EEN MOGELIJK BELANGENCONFLICT IS GEÏDENTIFICEERD
Dan wordt de vraag gesteld: KAN DE MIFID GRONDWET NAGELEEFD WORDEN?
Twee mogelijkheden:

 • Zo neen: dan wordt geen dienst verleend
 • Zo ja: "volstaan de maatregelen van beheer?

Ja: dan wordt dienst verleend
Neen: specifieke transparantie – dienst wordt verleend


2.5. SPECIFIEKE TRANSPARANTIE

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact opnemen voor meer informatie.


3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.
Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor.
Er zijn echter ook klanten met wie wij een beheersovereenkomst afsluiten en die ons, voor onze diensten, zelf een vergoeding betalen. In dat geval zien wij steeds af van de vergoeding die gebruikelijk in de premie van de verzekeringsonderneming vervat zit.

 

4. Acquisitiekosten en administratiekosten

De verzekeraars zijn vanaf 01.01.2018 verplicht om hun acquisitie- en administratiekosten op de offertes en kwijtingen te vermelden. Dit zijn beheerskosten die alle verzekeraars steeds hebben aangerekend in het verleden. Er verandert dus niets voor u. De wetgever heeft meer inzicht willen geven in de samenstelling van wat u wordt aangerekend.
Deze informatie is eerder van boekhoudkundige aard en laat u niet toe om de premies van verschillende verzekeraars te vergelijken omdat er veel andere factoren zijn die de keuze van de ene of de andere verzekeraar bepalen.
Als verzekeringsmakelaar stellen wij ons garant dat er in de vergelijking van de door ons gekozen verzekeraars ( met op zonder overheidsopdracht) alle belangrijke elementen werden vergeleken en niet enkel de interne kosten die overigens niet fundamenteel verschillen.

 

5. Communicatie

U kunt met IC Verzekeringen per e-mail, per brief, telefonisch of per fax communiceren. Indien u ons uw e-mail adres heeft doorgegeven, heeft u uitdrukkelijk aanvaard dat IC Verzekeringen u alle brieven, informatie en documenten via elektronische weg kan bezorgen of via haar website ter beschikking kan stellen.


6. Contact

Uw contactpersoon is Denise Deira. Email: mifid@icci.insure

Contact Form