Artikels

Reparatie KB

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni

2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De verplichtingen aangaande E-procurement

Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen verplicht om bij het plaatsen, beheren en opvolgen van overheidsopdrachten gebruik te maken van e-notification en e-tendering. Voorheen werden reeds soortgelijke initiatieven genomen voor de diensten van de federale staat (1 januari 2013) en voor de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen (1 januari 2012). De nieuwe omzendbrief geeft verdere invulling aan de wet overheidsopdrachten 2016 waarin het gebruik van elektronische communicatiemiddelen als algemeen principe naar voor wordt geschoven daar dit de efficiëntie en transparantie van de plaatsingsprocedures ten goede komt. Maar welke zijn nu de concrete verplichtingen?