Artikels

Verenigingswerk

De Kamer keurde op 5 juli 2018 het wetsontwerp goed betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie dat het mogelijk maakt om 510,83 euro per maand of 6.130 euro per jaar onbelast bij te verdienen. De regeling trad in werking vanaf 15 juli. Dit is mogelijk voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen.

Reparatie KB

Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing van een drempel in de wet van 17 juni

2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies verschenen in het Belgisch Staatsblad.

De verplichtingen aangaande E-procurement

Ingevolge een gewestelijke omzendbrief zijn vanaf 1 december 2017 de Brusselse overheidsdiensten en de autonome bestuursinstellingen verplicht om bij het plaatsen, beheren en opvolgen van overheidsopdrachten gebruik te maken van e-notification en e-tendering. Voorheen werden reeds soortgelijke initiatieven genomen voor de diensten van de federale staat (1 januari 2013) en voor de diensten van de Vlaamse overheid en de Vlaamse instellingen (1 januari 2012). De nieuwe omzendbrief geeft verdere invulling aan de wet overheidsopdrachten 2016 waarin het gebruik van elektronische communicatiemiddelen als algemeen principe naar voor wordt geschoven daar dit de efficiëntie en transparantie van de plaatsingsprocedures ten goede komt. Maar welke zijn nu de concrete verplichtingen?

Wat te doen bij een arbeidsongeval of op weg en naar het werk

1. Verleen de eerste hulp. Bij een ernstig ongeval verwittigt u onmiddellijk de hulpdiensten. Neem in elk geval contact op met de EHBOverleners en EHBO-posten binnen uw bedrijf.

2. Beveilig de arbeidsplaats. Zo kunnen zich geen ongevallen meer voordoen in dezelfde omstandigheden.

3. Breng uw werkgever of zijn vertegenwoordiger onmiddellijk op de hoogte van het feit dat er zich een arbeidsongeval heeft voorgedaan (Sms / Email / Telefoon). Zelfs indien het gaat om een licht ongeval, ook ‘s nachts.