Artikels

Verenigingswerk

De Kamer keurde op 5 juli 2018 het wetsontwerp goed betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie dat het mogelijk maakt om 510,83 euro per maand of 6.130 euro per jaar onbelast bij te verdienen. De regeling trad in werking vanaf 15 juli. Dit is mogelijk voor socioculturele verenigingen zonder winstoogmerk, feitelijke verenigingen of openbare besturen.

 Maar aan het nieuwe statuut hangen ook enkele vereisten vast wat betreft het toegelaten soort werk tot een online aangifte. Bovendien, moet een schriftelijke overeenkomstuiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang het verenigingswerk afgesloten worden.

Wat is verenigingswerk?

Verenigingswerk is geen vrijwilligerswerk.

 Vrijwilligerswerk is vrij en zonder verplichting. Er is geen overeenkomst, er is geen aangifte, en het is onbetaald. Vrijwilligers kunnen enkel hun onkosten vergoed krijgen (maximaal 34,03 euro per dag).

Verenigingswerk is wel betaald, en het is dan ook formeler. Wie in zijn vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag tot 6.130 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. Het moet gaan om verenigingswerk,

Deze mogelijkheid bestaat voor:

 • werknemers die minstens 4/5 werken
 • zelfstandigen in hoofdberoep, en
 • gepensioneerden

Heb ik een verzekering nodig voor het verenigingswerk?

Ja. Je vereniging moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering lichamelijke ongevallen hebben. De polisnummers moeten in een schriftelijke overeenkomst, uiterlijk op het ogenblik van de effectieve aanvang het verenigingswerk, vermeld worden.

 Mijn verzekeringscontracten die afgesloten worden via IC Verzekeringen zijn al in orde ?

- Op niveau van de burgerlijke aansprakelijkheid:

De meeste van onze klanten hebben al vrijwilligers in dienst. De nieuwe wetgeving volgt nauwgezet het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privéleven. Deze polissen zullen tot het verenigingswerk uitgebreid worden.

- Op niveau van de lichamelijke ongevallen :

De meeste van onze klanten hebben al vrijwilligers in dienst. Meestal is een lichamelijke ongevallen polis voor de vrijwilligers afgesloten. In deze context zullen wij een uitbreiding aan de bestaande polis vragen. Als dit niet het geval is, is een lichamelijke ongevallen verzekering verplicht afgesloten te worden.

 Vanaf het moment dat u besluit een contract voor verenigingswerk af te sluiten, moet u contact met ons opnemen om de geschiktheid van uw beleid te controleren en deze aan te passen aan deze nieuwe wetgeving.

 Lijst van toegelaten activiteiten:

Volgende activiteiten worden als ‘verenigingswerk’ beschouwd:

 • Animator, leider, monitor of coördinator die sportinitiatie en/of sportactiviteiten verstrekt of persoon die actief is binnen een jeugdbeweging en/of een speelpleinwerking;
 • Sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, seingever bij sportwedstrijden;
 • Conciërge van jeugd-, sport-, culturele en artistieke infrastructuur;
 • Persoon die instaat voor het gebouwenbeheer van buurtvoorzieningen, laagdrempelige ontmoetingsplaatsen in samenlevingsopbouw met als opdracht sleutelbeheer en kleine onderhoudswerkzaamheden zoals kleine herstellingen en poetsen;
 • Artistieke of kunsttechnische begeleider in de amateurkunstensector, de artistieke en de cultuureducatieve sector;
 • Gidsen of publieksbegeleider van cultureel erfgoed en natuur;
 • De vormingsmedewerker in het kader van de bijstand aan personen;
 • Begeleider in de opvang voor, tijdens en/of na de schooluren georganiseerd op de school of tijdens schoolvakanties evenals bij het transport van en naar de school;
 • Persoon die actief is bij initiatieven van sociaalcultureel volwassenwerk, organisaties voor de bescherming van het leefmilieu, cultureel en onroerend erfgoed, duurzame ontwikkelingssamenwerking of -educatie, culturele en artistieke organisaties;
 • De nachtoppas, te weten het inslapen, evenals de dagoppas bij hulpbehoevende personen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere gemeenschap bepaalt;
 • Begeleider van schooluitstappen, activiteiten op school, activiteiten van het oudercomité of de ouderraad en occasionele of kleinschalige verfraaiingswerken aan de school of speelplaats;
 • Hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het vlak van het administratief beheer, het bestuur, het ordenen van archieven of de praktische organisatie van activiteiten van organisaties actief in de volgende sectoren: onroerend en cultureel erfgoed, jeugd, sport, inrichter van onderwijs, ontwikkelingssamenwerking, natuurbescherming, sociaalcultureel volwassenwerk, cultuureducatie en kunst;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het beheer, het onderhoud en het openstellen voor het grote publiek van natuurgebieden en cultureel erfgoed;
 • Hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op informeren, sensibiliseren of regelmatige educatie van een groot publiek voor sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, inrichter van onderwijs, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen;
 • Verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over culturele, artistieke en maatschappelijke thema’s evenals thema’s met betrekking tot het leefmilieu, bij sportverenigingen, natuurorganisaties, organisaties ter bescherming van het cultureel en historisch erfgoed, jeugdorganisaties, organisaties voor ontwikkelingssamenwerking, musea, verenigingen ter bevordering van plastische en literaire kunst, theaterhuizen en -gezelschappen, muziekensembles, zanggezelschappen, dansgezelschappen en circusgroepen en bibliotheken;
 • Met naleving van de regelgeving betreffende kwaliteitsvereisten voor het beroepshalve uitoefenen van die activiteiten: ondersteuning bieden in woonzorgcentra evenals in voorzieningen voor personen met een handicap aanvullend op de activiteiten van het vaste personeel waaronder, en niet limitatief, mensen gezelschap houden, meehelpen bij activiteiten en uitstappen;
 • Opvang van baby’s en peuters en buitenschoolse opvang van schoolgaande kinderen volgens de voorwaarden en kwaliteitscriteria die iedere Gemeenschap bepaalt.
Gemiddelde: 5 (1 stemmen)