Artikels

Stagiair op de werkvloer: hoe zit het met aansprakelijkheid en verzekeringen?

Op algemeen verzoek zetten we voor u de verschillende scenario's die zich kunnen voordoen nog eens op een rij. Wat volgt heeft betrekking op stagiairs uit het voltijds gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (m.i.v. HBO5-Verpleegkunde), het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs en het deeltijds onderwijs voor zover het een leerlingenstage binnen de component leren betreft.

De school stuurt stagiairs uit

a. Lichamelijk letsel van de stagiair?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen

 • een lichamelijk letsel opgelopen op weg van of naar de stageplaats: dit valt onder de polis BA onderwijsinstellingen van de school waar de stagiair vandaan komt. Voor IC-klanten is dit automatisch verzekerd in deze polis. Voorwaarde is wel dat ons jaarlijks het juiste aantal stagiairs meegedeeld wordt.
 • een lichamelijk letsel opgelopen tijdens het uitvoeren van de stage op de stageplaats: dit valt onder de arbeidsongevallenpolis van de school waar de stagiair vandaan komt. Er is dus geen tussenkomst op basis van de arbeidsongevallenpolis van de stagegever.

b. Materiële schade aan goederen van de stagiair?

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen:

 • De schade die hij zelf veroorzaakt heeft: hiervoor zal hij zelf moeten instaan.
 • De schade veroorzaakt door een derde of door de stagegever. In dit kader zal de stagiair moeten aantonen dat:
  1. de derde of de stagegever een fout begaan heeft
  2. waardoor de stagiair schade heeft geleden en
  3. die in oorzakelijk verband staat tot de fout van de derde.
 • Is aan deze drie vereisten voldaan, dan zal de schadeveroorzaker of diens verzekeringsmaatschappij de schade moeten vergoeden.


c. Lichamelijke of materiële schade aan stagegever of derden

Door de nieuwe decretale wetgeving van 1 september 2015 (secundair onderwijs) en 1 september 2016 (hoger onderwijs en volwassenonderwijs) werd de aansprakelijkheid van de stagiair beperkt.
De aansprakelijkheid van de stagiair wordt gelijkgesteld aan die van een gewone werknemer.
Dit wil zeggen dat de werkgever/stagegever aansprakelijk is voor de fouten van de stagiair en als stagegever financieel zal instaan voor de schade die de stagiair veroorzaakt door zijn lichte, eerder toevallige voorkomende fout.

Indien het gaat om schade aan derden – doorgaans klanten van de stagegever - heeft de stagegever misschien wel een verzekering die dit soort schade dekt. Indien het gaat om eigen schade van de stagegever, bijvoorbeeld schade aan zijn infrastructuur, dan is dit zeker niet gedekt in de verzekering die hij mogelijks onderschreven heeft. Het gaat hier immers om eigen schade. Vele stagegevers hebben het moeilijk met deze nieuwe wetgeving en twijfelen daardoor om stagiairs op hun werkvloer te ontvangen.

Op verzoek van haar klanten (scholen) heeft IC Verzekeringen daarom samen met de verzekeringsmaatschappijen naar een oplossing gezocht. Het is mogelijk dat de school de financiële gevolgen van de stagegever overneemt.
Dit kan door een speciale clausule op te nemen in de polis BA onderwijsinstellingen. De stagegever blijft aansprakelijk maar moet niet financieel tussenkomen bij een fout van een stagiair. Dit geldt zowel voor schade aan derden als voor eigen schade van de stagegever.
Deze uitbreiding kan voor scholen die secundair-, volwassenen- en hoger onderwijs verstrekken. Basisscholen hebben deze uitbreiding niet nodig.

Wil u weten of deze uitbreiding reeds in uw verzekeringspolis opgenomen is of bent u geïnteresseerd in deze uitbreiding, dan kan u met uw serviceteam bij IC Verzekeringen contact opnemen.
Gaat het echter om opzet (bedrog), zware fout, veelvoorkomende lichte fout, dan is de stagiair aansprakelijk en moet hij zelf financieel voor de vergoeding van de schade instaan.

De school als stagegever


Scholen zijn ook stagegever als zij stagiairs ontvangen. Op hen is de nieuwe wetgeving uiteraard ook van toepassing. Dat betekent dat de school als stagegever aansprakelijk is als de stagiair tijdens de stage schade berokkent en de school zal ook de financiële gevolgen hiervan moeten dragen.
IC-klanten moeten zich geen zorgen maken als het gaat om schade berokkend aan derden (dus anderen dan de school=verzekeringnemer). Dit is automatisch verzekerd in hun schoolpolis. Het is zelfs niet nodig dat ons jaarlijks het aantal stagiairs meegedeeld wordt.

Schade aan de school zelf (eigen schade) zal niet vergoed worden door de polis BA onderwijsinstellingen. Bepaalde eigen schades van de school – bijvoorbeeld schade aan computers – kunnen wel vergoed worden in het kader van een andere polis.
We denken hierbij aan Alle Risico's Elektronica.

Wilt u weten of deze verzekeringspolis reeds deel uitmaakt van uw verzekeringsportefeuille, bent u geïnteresseerd in deze polis, of heeft u nog vragen, aarzel niet om contact op te nemen met uw accountmanager of met uw serviceteam bij IC Verzekeringen.

 

Gemiddelde: 5 (1 stemmen)