Producten

Aansprakelijkheid

In het dagelijkse leven bent u blootgesteld aan heel wat risico’s met betrekking tot uw aansprakelijkheid. Bescherm uzelf en alle personen die betrokken zijn bij uw activiteiten tegen schadeclaims van derden. 

Ontdek hieronder onze producten die wij voor u op maat zullen maken. Contacteer ons voor een offerte op maat van uw bedrijf/instelling/kantoor.

BA Uitbating

ba uitbating

IC verzekeringen vindt het noodzakelijk dat de BA Uitbating door elke voorziening wordt onderschreven. Naar aanleiding van de activiteiten van uw organisatie kan er al eens iets mislopen.

De verzekering Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid vergoedt de extra-contractuele schade die derden oplopen naar aanleiding van een door u uitgevoerde activiteit. Het gaat meer bepaald om lichamelijke en materiële schade, alsook immateriële gevolgschade.

Objectieve Aansprakelijkheid

objectieve aansprakelijkheid

Deze verplichte verzekering werd van kracht vanaf 1 maart 1992. Dit heeft tot gevolg dat wanneer een derde schade lijdt ten gevolge van brand of ontploffing in een inrichting die voor het publiek toegankelijk is, hij de uitbater van deze inrichting steeds aansprakelijk kan stellen voor zijn geleden schade zonder dat hij in hoofde van deze uitbater een fout dient te bewijzen. We spreken daarom over "objectieve" of "foutloze" aansprakelijkheid.

BA Bestuurders

ba bestuurders

De bestuurders, zaakvoerders of mandatarissen van een vereniging/onderneming/bedrijf kunnen in bepaalde gevallen aansprakelijk gesteld worden voor fouten die zij ten gevolge de uitoefening van hun bestuurdersmandaat hebben gemaakt. Deze fouten situeren zich voornamelijk in het financieel en administratief beheer van de vennootschap.